I biologien har frøet som plantes de iboende lovene som skaper en plante etter sin sort. For mennesket handler dette frøet om å forstå hele mennesket, ånd, sjel og legeme. Videreføringen som skjer gjennom disippelgjøring, vandring, undervisning, relasjon og levde liv er nettopp denne plantingen som vil bære frukter i sin tid. Mennesket er skapt slik at når vi utdanner og former hele individet så vil også fruktene være forutsigbare etter det som er lagt ned. Skole og utdanning er et ansvar som i oppveksten er gitt foreldre og familie. Der karaktergrunnlaget legges i familien, skal en også bygge videre på dette med Guds visdom og veier. Her lærer en livets visdom til all god gjerning. Kjærlighet (karakter) utrustes med visdom, innsikt og forstand. Skolens mål må være å tjene Kristi hensikt til å frigjøre mennesker slik at de kan leve liv i modenhet og i relasjon med Gud, mennesker og skaperverket, og dermed oppfylle det høyeste budet.

Hjertet i utdanning og skole er Guds egen lengsel etter å velsigne og dele det gode. Det organiske og relasjonelle ved mennesket gjør vekst og modning sentrale. Videreføring og disippelgjøring handler ikke bare om å gi det en har, men å istandsette andre til å stige inn i fylden av sin egen arv i Gud, som igjen vil forløse andre.

Ansvaret for utdanning og opplæring er først gitt til foreldrene, altså er familien det primære utdanningsstedet.

I familien legges grunnlaget for livet. Der formes individets karakter og visdom, kunnskap, evner og talent utvikles. Skolen som sfære må derfor forståes tett knyttet til familien, og ligger under dette domenet når det gjelder autoritet.

Fordi visdom og kunnskap ikke kan stå uten karakterstyrke, må disse henge tett sammen. Pensum og pedagogikk kan ikke adskilles fra karakterutvikling, men må forståes integrert.

Skolen må dermed ha en utdanningsfilosofi som er bygget på Gud som Skaper, Jesus som forløser og Skriften som pensumgrunnlag på alle områder.

Fag som undervises må ha sin opprinnelse i en skapelsesforståelse og grunnes i Guds natur og karakter. De må også ha en iboende hensikt som uttrykker Guds rike og Hans veier.